รหัสวิชา: 2502291
ชื่อย่อวิชา: DESIGN EVERYDAY
ชื่อวิชา: การออกแบบในชีวิตประจำวัน (DESIGN IN EVERYDAY LIFE)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: บทบาทและความสำคัญของงานออกแบบในชีวิตประจำวัน ความสัมพันธ์ระหว่างงานออกแบบกับศาสตร์อื่นๆ ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อการสร้างงานออกแบบ การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าของงานออกแบบในระดับพื้นฐาน
Course Description: Roles and significance of design in everyday life; relationships between design and other disciplines; social and cultural factors that influence the creation and production of design; basic analysis and evaluation of design.