รหัสวิชา: 2502292
ชื่อย่อวิชา: CULINARY DESIGN
ชื่อวิชา: การออกแบบด้านโภชนาการ (CULINARY DESIGN)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (2-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: การออกแบบในกระบวนการด้านโภชนาการ การประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ การจัดองค์ประกอบ และการนำเสนออาหารและบรรจุภัณฑ์ แนวความคิดในการสร้างกิจกรรมด้านโภชนาการอย่างสร้างสรรค์
Course Description: Design of culinary process; application in creating, arranging, elements and presenting food and packaging; concepts of organizing culinary activities creatively.