รหัสวิชา: 2502330
ชื่อย่อวิชา: DSGN TH CULT HER
ชื่อวิชา: งานออกแบบและมรดกวัฒนธรรมไทย (Design and Thai Cultural Heritage)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: ที่มาและพัฒนาการของมรดกวัฒนธรรมไทยสาขาต่างๆ ทั้งทางสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม ลวดลายไทยชนิดต่างๆ รวมถึงศิลปะและงานหัตถกรรมในแต่ละยุค ตั้งแต่ ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับเมือง การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเป็นผลมาจากความแตกต่างด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมซึ่งก่อให้เกิดเอกลักษณ์เฉพาะและคุณค่าทางวัฒนธรรมและสุนทรียะ
Course Description: Origins and development of Thai cultural heritage including Thai architecture, Thai painting, Thai sculpture, Thai ornaments and Thai arts and crafts in different periods, from local to urban society; significant changes resulting from the environmental and cultural disparities that typify its uniqueness, cultural and aesthetic value.