รหัสวิชา: 2502379
ชื่อย่อวิชา: APPRE CER
ชื่อวิชา: คุณค่างานเครื่องปั้นดินเผา (APPRECIATION OF CERAMICS)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: ความหมายและประวัติความเป็นมาของเครื่องปั้นดินเผา การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าของเครื่องปั้นดินเผา ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการออกแบบเครื่องปั้นดินเผา
Course Description: Common infectious diseases in children and their management.