รหัสวิชา: 2502393
ชื่อย่อวิชา: CONT JP DSGN
ชื่อวิชา: การออกแบบร่วมสมัยของญี่ปุ่น (CONTEMPORALY JAPANESE DESIGN)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: ความเป็นมาของการออกแบบร่วมสมัยของญี่ปุ่น ลักษณะเฉพาะของกระบวนการทัศน์แบบญี่ปุ่น ความสำคัญของวิถีชีวิตต่อการออกแบบของญี่ปุ่น
Course Description: Historical development of contemporary Japanese design; characteristics of Japanese paradigm; significance of Japanese ways of life affecting Japanese design.