รหัสวิชา: 2502430
ชื่อย่อวิชา: DSGN ENTREPRN
ชื่อวิชา: การประกอบการธุรกิจออกแบบ (Design Entrepreneurship)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: กระบวนการประกอบธุรกิจออกแบบ ปัญหา ความท้าทาย อุปสรรค และประเด็นที่ผู้ประกอบการธุรกิจออกแบบรุ่นใหม่ต้องเผชิญ วิธีการระบุและประเมินโอกาสทางธุรกิจ การพัฒนาแนวความคิดเชิงธุรกิจและแผนการตลาด การจัดสรรทรัพยากร การจัดการขยายโครงการลงทุนใหม่และกลยุทธ์เดิม กรณีศึกษาจากผู้ประกอบการด้านธุรกิจออกแบบnCourse Description: Design entrepreneurial process; problems, challenges, barriers to success, and issues faced by design entrepreneurs who start new ventures; methods of identifying and evaluating business opportunities, development of business concepts and marketing plans, allocation of resources, management of the growth of new ventures and existing strategies; case studies from design entrepreneurs.