รหัสวิชา: 2504101
ชื่อย่อวิชา: LA APPRECIATION
ชื่อวิชา: คุณค่าของภูมิสถาปัตยกรรม (LANDSCAPE ARCHITECTURE APPRECIATION)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-3-6)
คำอธิบายรายวิชา: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิสถาปัตยกรรม ประวัติความเป็นมาของภูมิสถาปัตยกรรม องค์ประกอบของงานภูมิสถาปัตยกรรมในระดับต่างๆ แนวความคิดในการออกแบบและวางผังทางด้านภูมิสถาปัตยกรรม คุณค่าของงานภูมิสถาปัตยกรรมที่เสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพและคุณภาพชีวิต
Course Description: Introduction to landscape architecture : historical background, basic components, concepts in landscape designing and planning at different scales; landscape architicture value enhancing the physical environment and quality of life.