รหัสวิชา: 2541151
ชื่อย่อวิชา: SPARK CREAT
ชื่อวิชา: จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ (SPARK YOUR CREATIVITY)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (1-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: ความสำคัญของกระบวนการคิดและสร้างสรรค์ พื้นอารมณ์และลักษณะการคิด คุณลักษณะของนักสร้างสรรค์ที่ดี ที่มาของความคิดสร้างสรรค์ ระดับของความคิดสร้างสรรค์ กระบวนทัศน์ใหม่ในการผสมผสานความหลากหลายของแนวคิดและกระบวนการคิดต่างสาขา กรณีศึกษาจากศาสตร์ต่าง ๆ
Course Description: The importance of thinking process and creativity; temperament and modes of thinking, characteristics of a good creative thinker; sources of creativity; different levels of creativeness; new paradigm towards the integration of various concepts and thinking process; case studies from various fields.