รหัสวิชา: 2541152
ชื่อย่อวิชา: C/C PROB SOLV
ชื่อวิชา: การแก้ปัญหาเชิงวิพากษ์และสร้างสรรค์ (CREATIVE AND CRITICAL PROBLEM SOLVING)
จำนวนหน่วยกิต:3 (1-4-4)
คำอธิบายรายวิชา: ภาพรวมของปัญหาของมนุษยชาติตั้งแต่ปัญหาในชีวิตประจำวันถึงปัญหาระดับโลก เน้นการแก้ปัญหาในการออกแบบและการวางแผน ประเภทและธรรมชาติของปัญหา การค้นหาปัญหา การนิยามปัญหา และกระบวนการแก้ปัญหา ทัศนคติที่ดีต่อการแก้ปัญหา การประสานความคิดสร้างสรรค์และการคิดเชิงวิพากษ์ในกระบวนการแก้ปัญหา การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาจากการทำโครงการปฏิบัติการ และกรณีศึกษา
Course Description: Overview of human problems from daily life to world problems with emphasis on design and planning problem solving; types and nature of problems; problem seeking, problem definitions and problem solving process; positive attitudes for problem solving; symbiosis of creative and critical thinking in problem solving; development of problem solving skills through problem-based learning projects and case studies.