รหัสวิชา: 2541154
ชื่อย่อวิชา: COLOR AESTHETICS
ชื่อวิชา: สุนทรียศาสตร์สี (COLOR AESTHETICS)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (1-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: ระบบสี ทฤษฎีสี ความเปรียบต่างสีในเรื่องของสีสัน ค่าสี ความสว่าง ความมีด สีเย็น ความเปรียบต่างสีตรงข้าม ความเปรียบต่างซ้อนผสาน ความอิ่มตัวสี สีแทรกเสริม หลักการและองค์ประกอบของจิตวิทยาการออกแบบสี การใช้สีแบบประเพณีนิยมและแบบดิจิทัล
Course Description: Color systems; color theories; color contrasts: hue, value, light/dark, cold/warm, complementary contrast, simultaneous contrast, saturation, extension, principles and elements of color design psychology, traditional and digital color applications.