รหัสวิชา: 2541155
ชื่อย่อวิชา: VIS CULT
ชื่อวิชา: วัฒนธรรมการรับรู้ทางสายตา (VISUAL CULTURE)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (2-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: บทนำทฤษฎีและวิธีปฏิบัติของวัฒนธรรมการรับรู้ทางสายตา การปรับเปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมสมัยใหม่สู่สังคมอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ยุคหลัง แนวทางการสร้างสรรค์และการตีความประสบการณ์ทางภาพ รูปแบบของสถาปัตยกรรม ศิลปะภาพถ่าย ภาพยนตร์ งานโทรทัศน์ เครื่องแต่งตัว งานออกแบบเรขศิลป์ เทคโนโลยี และของใช้ในชีวิตประจำวัน ที่ถูกกำหนดโดยมโนทัศน์ ค่านิยม และความหมายที่ประกอบกันเป็นชีวิตเชิงวัฒนธรรมในสังคมเมืองร่วมสมัย
Course Description: An introduction to the theory and practice of visual culture; the transition from an industrialized modern to an electronic postmodern society; various approaches to the creation and interpretation of visual experience; the shaping of architecture, art, photography, film, television, fashion, graphic design technology and every day objects by the concepts, values and meanings that constitute cultural life in contemporary urban societies, and vice versa.