รหัสวิชา: 2541156
ชื่อย่อวิชา: ARCH ENV FILM
ชื่อวิชา: สถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมในภาพยนตร์ (ARCHITECTURE AND ENVIRONMENT IN FILM)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: รูปแบบของการนำเสนอสถาปัตยกรรมและสถาปนิกในภาพยนตร์ที่ส่งผลต่อความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพของมนุษย์ ผลกระทบของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่มีต่อการรับรู้สาธารณะในเรื่องที่ว่างในชุมชนเมือง ชานเมือง และในชนบท การวิเคราะห์ที่ว่างในสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมตามที่ปรากฏในภาพยนตร์
Course Description: The ways architecture and architects are treated in film and how this depictions shape human’s understanding of the built environment; the effect of film industry on public’s perception of urban, suburban, and rural spaces; analysis of architectural and environmental space as portrayed in films.