รหัสวิชา: 2541157
ชื่อย่อวิชา: PERSPEC EU ARCH
ชื่อวิชา: ทัศนียภาพสถาปัตยกรรมยุโรป (PERSPECTIVES ON EUROPEAN ARCHITECTURE)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: ทัศนียภาพเมืองสำคัญของยุโรปผ่านงานสถาปัตยกรรมชั้นครู การเยื่อมชมอนุสาวรีย์ที่มีชื่อเสียงที่เป็นส่วนหนึ่งของมรดกวัฒนธรรมยูโรป ความเข้าใจกระบวนการหลักของสถาปัตยกรรมตะวันตก พรหมลิขิตที่เหลือเชื่อและโศกสลดของจักรพรรดิ เจ้าผู้ครองนคร และพระราชินี ในฐานะผู้สร้างพระราชวังและคฤหาสน์ที่น่าประทับใจ สัญลักษณ์ลึกลับอันเป็นลักษณะจำเพาะของวัฒนธรรมยุโรปและศาสนาคริสต์ ภาพรวมสถาปัตยกรรมตะวันตกดดยสังเขป
Course Description: A perspective on main cities of Europe through the architectural masterpieces; visit of famous monuments, parts of the European cultural heritage; understanding of major western architectural sty;es; fabulous and tragic destiny of Emperors, Princes and Queens as builders o fimpressive palaces and chateaus; mysterious symbols typical of European culture and Christian religion; an overview of western architecture.