รหัสวิชา: 2541158
ชื่อย่อวิชา: LAND/LANDSCAPE
ชื่อวิชา: ภูมิและภูมิทัศน์ (LAND AND LANDSCAPE)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: ภูมิและภูมิทัศน์เบื้องต้น ประวัติความเป็นมา ภูมิสันฐาน องค์ประกอบพื้นฐาน แนวคิดเกี่ยวกับการวางผังภูมิทัศน์และการออกแบบภูมิทัศน์ในขนาดต่างๆ และคุณค่าในการเสริมสร้างความเข้าใจและคุณภาพชีวิต
Course Description: Introduction to land and landscape: historical background, landforms, basic elements, concepts of planning and landscape design in different scales, and value in enhancing understanding and quality of life.