รหัสวิชา: 2541159
ชื่อย่อวิชา: UNDST BSC IA DSGN
ชื่อวิชา: ความเข้าใจเบื้องต้นในการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน (UNDERSTANDING BASIC INTERIOR ARCHITECTURAL DESIGN)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (2-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: ความรู้เบื้องต้นด้านทฤษฎีการออกแบบ และปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน โดยเฉพาะออกแบบภายในที่พักอาศัย
Course Description: Induction to design theory and multi-dimension aspect related to interior architectural design especially residential interior.