รหัสวิชา: 2541162
ชื่อย่อวิชา: POSTMOD PHOTO
ชื่อวิชา: ภาพถ่ายหลังยุคสมัยใหม่ (POSTMODERN PHOTOGRAPHY)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: การวิเคราะห์และวิจารณ์ภาพถ่ายและภาพนิ่งทั้งในด้านความเป็นบริบทและผลลัพธ์ตามลักษณะการใช้สอยในสังคมร่วมสมัย ภาพถ่ายและภาพนิ่งในลักษณะของความเป็นประวัติศาสตร์ที่ถูกใส่กรอบและความเป็นสารคดีทางสังคม การวิเคราะความเป็นต้นฉบับ ความเป็นเจ้าของผลงาน และความถูกต้องของภาพ ทักษะการสร้างผลงานภาพและหลักพื้นฐานของเทคนิคการถ่ายภาพ
Course Description: Examination and criticism of photographs and still images as a context and end result in a variety of usages in contemporary society; photographs and still images as a framed history and social documentary; analysis of authenticity, authorship and validity of the images; images generation skills and basic principle of photography techniques.