รหัสวิชา: 2541163
ชื่อย่อวิชา: FML ANAL/PRES ARCH
ชื่อวิชา: การวิเคราะห์อย่างเป็นทางการและการนำเสนอผลงานทางสถาปัตยกรรม (FORMAL ANALYSIS AND VISUAL PRESENTATION IN ARCHITECTURE)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: การพัฒนาทักษะในการนำเสนอผลงานโดยวิธีสังเคราะห์การออกแบบ ข้อมูลต่างๆ ได้แก่ แบบสถาปัตยกรรม แผนภูมิ งานที่ถูกสร้างจริง ภาพยนตร์ และสภาพแวดล้อมในเมือง ซึ่งนำมาใช้ในการสังเกตและวิเคราะห์ การตรวจสอบการนำเสนอผลงานในแง่ของเครื่องมือทางยุทธศาสตร์ โดยเน้นประเด็นสำคัญอันสร้างความเป็นสถาปัตยกรรม
Course Description: Developing presentation techniques as a method of design synthesis; information; architectural drawings, diagrams, built works, and the urban landscape used in observation and analysis; examining the presentation as strategic tool, with emphasis on important issues that define architecture.