รหัสวิชา: 2541169
ชื่อย่อวิชา: HIST ANIMATION
ชื่อวิชา: ประวัติศาสตร์แอนิเมชัน (History of Animation)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: บทนำสู่ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของแอนิเมชัน มุมมองที่หลากหลายของแอนิเมชัน ตั้งแต่การลำดับเวลา วิธีการและสื่อกลาง วัฒนธรรม หัวข้อ ประเภท จนถึงคนวาดภาพ ทัศนคติและอิทธิพลของเชื้อชาติ เพศ เทคโนโลยี อัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรม และความขัดแข้งระหว่างศิลปะกับอุตสาหกรรม
Course Description: Introduction to the history and development of animation; various perspectives of animation from chronology, methods and medium, culture, subjects and genres to animators; the attitudes and influences of race, gender, technology; cultural identities, and the conflict between art and industry.