รหัสวิชา: 2542001
ชื่อย่อวิชา: ART DSGN FLD
ชื่อวิชา: ทัศนศึกษาศิลปะและการออกแบบ (ART AND DESIGN FIELD TRIP)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (0-9-0)
คำอธิบายรายวิชา: ทัศนศึกษาศิลปะและการออกแบบในประเทศไทย และ/หรือในต่างประเทศ รากฐาน พัฒนาการ และความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับการออกแบบ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมในบริบทของท้องถิ่นที่ไปทัศนศึกษา
Course Description: Art and design fieldtrip in Thailand and/or abroad; roots, development and relationships between various strands of art and design, history and culture in the context of the place visited.