รหัสวิชา: 2542002
ชื่อย่อวิชา: COMM DSGN PROJ
ชื่อวิชา: โครงการออกแบบเพื่อชุมชน (COMMUNITY DESIGN PROJECTS)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (0-6-3)
คำอธิบายรายวิชา: โครงการออกแบบนิเทศศิลป์เพื่อชุมชน กระบวนการออกแบบที่ชุมชนมีส่วนร่วม การประสานความร่วมมือระหว่างชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมเอกชน รวมทั้งนิสิตในฐานะผู้ออกแบบและผู้บริหารโครงการออกแบบ
Course Description: Communication design projects for communities; design processes in which communities involve; collaboration between communities and government agencies, business sectors and industrial sectors, including students as designers and project managers.