รหัสวิชา: 2722288
ชื่อย่อวิชา: DHAMMA/SELF
ชื่อวิชา: ธรรมะกับการครองตน (DHAMMA AND SELF CONDUCT)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: ฝึกหัดอบรมตนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย ถึงพร้อมด้วยศีล การเจริญสติภาวนา เพื่อพัฒนาปัญญา พร้อมทั้งมีจิตอาสา
Course Description: