รหัสวิชา: 3102216
ชื่อย่อวิชา: ANL BEHAVIOR
ชื่อวิชา: พฤติกรรมสัตว์ (Animal Behavior)
จำนวนหน่วยกิต: 2 (2-0-4)
คำอธิบายรายวิชา: พฤติกรรมที่น่าสนใจของสัตว์ และปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมนั้น ๆ
Course Description: Interesting behaviors of animals and their influential factors.