รหัสวิชา: 3308100
ชื่อย่อวิชา: MICRO ORGAN/LIFE
ชื่อวิชา: จุลินทรีย์กับชีวิต (MICROORGANISMS AND LIFE)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: ประเภทของจุลินทรีย์ จุลินทรีย์กับสุขภาพ การควบคุมจุลินทรีย์ก่อโรค บทบาทและการประยุกต์ใช้ภูมิคุ้มกันและจุลินทรีย์ที่ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม การเกษตร และสิ่งแวดล้อม
Course Description: Types of microorganisms; Microorganisms and health; Control of pathogenic microorganisms; Roles and application of immunity and microorganisms in industry,. agriculture and environment.