รหัสวิชา: 3309101
ชื่อย่อวิชา: LIFE/HEALTH
ชื่อวิชา: ชีวิตและสุขภาพ (LIFE AND HEALTH)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการของชีวิตและระบบที่สำคัญของร่างกายมนุษย์ การปรับตัวของร่างกายเพื่อรักษาสุขภาพ ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับโรคที่พบบ่อย ซึ่งมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของระบบในร่างกายและการดูแลสุขภาพของตนเอง
Course Description: An introduction to life process and principle systems of the human body, physiological adaptation to stress and environment change to maintain health; conceptual basis of some common diseases caused by disorder of bodily system; and health care.