รหัสวิชา: 3500111
ชื่อย่อวิชา: INTRO FINE APP ART
ชื่อวิชา: ศิลปกรรมปริทรรศน์ (INTRODUCTION TO FINE AND APPLIED ARTS)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: ขอบเขต ความหมาย ประวัติศาสตร์ และวิวัฒนาการของงานศิลปกรรมโลก หลักการพื้นฐานของงานด้านทัศน์ศิลป์ นฤมิตศิลป์ ดุริยางค์ศิลป์ และนาฏศิลป์nCourse Description: Scope, meaning, history and development of the world’s fine and applied arts works; basic principles of visual arts, creative arts, music and dance.