รหัสวิชา: 3501120
ชื่อย่อวิชา: HIST WEST ART I
ชื่อวิชา: ประวัติศิลปะตะวันตก 1 (HISTORY OF WESTERN ART I)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: ศึกษาและวิเคราะห์วิวัฒนาการในงานจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม และงานศิลปกรรมอื่นๆ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงสมัยจนตนิยมของอารยธรรมตะวันตก เน้นถึงอิทธิพลของประวัติศาสตร์ การเมือง สังคม ปรัชญา และศาสนา ที่มีต่อศิลปะตะวันตก
Course Description: Study and analysis of the development of paintings, sculptures, architectures and other works of art dating from the pre-historic period to the modern age in western civilization, emphasizing the historical, political, social, philosophical, and religious influences on western arts.