รหัสวิชา: 3501214
ชื่อย่อวิชา: THAI ARTS I
ชื่อวิชา: ศิลปะไทย 1 (THAI ARTS I)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (2-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: ศึกษาที่มาของลักษณะรูปลายไทย ลายประดับ เครื่องแต่งกาย และงานศิลปกรรมที่สำคัญของไทย ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
Course Description: Study of the origin of motif forms, traditional decoration, traditional costumes, and important works of Thai art forms; theory and practice.