รหัสวิชา: 3501217
ชื่อย่อวิชา: EAR MOD ART
ชื่อวิชา: ศิลปะยุคต้นสมัยใหม่ (Early Modern Art (15th-17th Centuries))
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: ผลงานศิลปะตะวันตกในยุคต้นสมัยใหม่ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 15-17 ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนาโดยเฉพาะพระคัมภีร์ใหม่และตำนานเกี่ยวกับเทพและบุคคลสำคัญในสมัยกรีก-โรมันโบราณ เน้นงานจิตรกรรมและประติมากรรมที่สร้างในทวีปยุโรป
Course Description: Western art objects in the Early Modern Period from the 15th – the 17th centuries as related to religion, particularly the New Testament, and myths about important gods, goddesses and people of Ancient Greece and Rome, focusing on paintings and sculptures created in Europe.