รหัสวิชา: 3501222
ชื่อย่อวิชา: HIST ORNTAL ART I
ชื่อวิชา: ประวัติศิลปตะวันออก 1 (HISTORY OF ORIENTAL ART I)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: ศึกษาและวิเคราะห์วิวัฒนาการในงานจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม และงานศิลปกรรมอื่นๆ ของประเทศจีน ญี่ปุ่น และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน เน้นถึงแนวคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเกิดจากอิทธิพลและผลกระทบต่างๆ
Course Description: Study and analysis of the development of painting, sculpture, architecture, and other works of art of China, Japan, and Southeast Asian countries dating from the prehistoric age to the present day, emphasizing the influence of creative ideas.