รหัสวิชา: 3501224
ชื่อย่อวิชา: HISTORY THAI ART
ชื่อวิชา: ประวัติศิลปะไทย (HISTORY OF THAI ART)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: ศึกษาและวิเคราะห์วิวัฒนาการของศิลปะไทย ทั้งด้านจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม หัตถกรรม และงานศิลปะอื่นให้รู้ถึงรูปแบบ ลักษณะเฉพาะคุณค่าของศิลปะไทย ตลอดจนอิทธิพลและผลกระทบของศิลปะจากประเทศใกล้เคียงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Course Description: Study and analysis of the development of painting sculpture, architecture, crafts, and other forms of Thai art, emphasizing design, characteristics and Thai art value, including influences on Southeast Asian art.