รหัสวิชา: 3502222
ชื่อย่อวิชา: HIST CREAT ARTS I
ชื่อวิชา: ประวัติศาสตร์นฤมิตศิลป์ 1 (HISTORY OF CREATIVE ARTS I)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: แนวนิยมทางศิลปะของการออกแบบนฤมิตศิลป์ ภาวะแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมตั้งแต่ศตวรรษที่18 จนถึงสงครามโลกครั้งที่ 1
Course Description: A survey of the creative art movements and the social and cultural environments from the Industrial Revolution period to the present.