รหัสวิชา: 3502272
ชื่อย่อวิชา: HIST GRAPH DSGN
ชื่อวิชา: ประวัติศาสตร์การออกแบบเรขศิลป์ (HISTORY OF GRAPHIC DESIGN)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: ผลงานและแนวคิดในการออกแบบเรขศิลป์อย่างกว้างตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์และการเคลื่อนไหวด้านการออกแบบในงานเรขศิลป์
Course Description: graphic works and broad concept of Graphic Creation from prehistoric era to the present time that influence creative ideas and design movement on graphic design.