รหัสวิชา: 3503111
ชื่อย่อวิชา: INTRO CLASSIC MUS
ชื่อวิชา: ดนตรีคลาสสิกปริทรรศน์ (INTRODUCTION TO CLASSICAL MUSIC)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: พัฒนาการของดนตรีคลาสสิกตั้งแต่ยุคเรอเนสซองส์จนถึงปัจจุบัน เครื่องดนตรีและการประสมวง ประวัติคีตกวีที่มีชื่อเสียงและผลงาน การฟังเพลง การเข้าชมการแสดงดนตรี โดยเน้นความซาบซึ้งในดนตรีและมารยาทที่ดีของผู้ฟังคอนเสิร์ต
Course Description: Development of classical music from the Renaissance period to the present; musical instruments and ensembles; master composers and their works; music listening; concert attendances, emphasizing music appreciation and appropriate manner of concertgoers.