รหัสวิชา: 3600205
ชื่อย่อวิชา: FAM HLTH CARE
ชื่อวิชา: การดูแลสุขภาพครอบครัว (FAMILY HEALTH CARE)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสุขภาพ พัฒนาการของครอบครัว ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสุขภาพของบุคคลและความต้องการด้านสุขภาพของบุคคลตามวัยและ/หรือระยะพัฒนาการของครอบครัว บทบาทของบุคคลและครอบครัวในด้านสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพและการบริการด้านสุขภาพเพื่อการดูแลสุขภาพเบื้องต้นของบุคคลทั้งในภาวะปกติ ภาวะเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและภาวะเจ็บป่วย
Course Description: Basic concepts of health; family development; factors affecting individual’s health and health needs according to age and/or family developmental stage; roles of individuals and family in health; health promotion and health service for primary care of individuals under healthy, at-risk, and ill conditions.