รหัสวิชา: 3600206
ชื่อย่อวิชา: COM HLTH DEV
ชื่อวิชา: การพัฒนาสุขภาพชุมชน (COMMUNITY HEALTH DEVELOPMENT)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: โรคติดเชื้อที่พบบ่อยในเด็กและการดูแลรักษà
Course Description: Common infectious diseases in children and their management.