รหัสวิชา: 3600207
ชื่อย่อวิชา: HLTH LIVING
ชื่อวิชา: การดำรงชีวิตอย่างผาสุก (HEALTHY LIVING)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: ความหมายของสุขภาพ ภาวะสุขภาพแนวองค์รวม ภาวะเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย และการทำงานของร่างกายเพื่อการดำรงชีวิต ความสมดุลของร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ ปัจจัยของการมีสุขภาพดี การดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพของคนไทยในสังคมเมือง และชนบท ตามการเปลี่ยนแปลงของภาวะ เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยียุคข้อมูลข่าวสาร แนวคิดของการสร้างเสริมสุขภาพแนวองค์รวม และแนวคิด การดูแลสุขภาพตนเอง การจัดการในปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยโดยใช้แนวคิดการดูแลสุขภาพทางเลือก
Course Description: