รหัสวิชา: 3640203
ชื่อย่อวิชา: MTRNL CHILD HEALTH
ชื่อวิชา: การอนามัยแม่และเด็ก (MATERNAL AND CHILD HEALTH)
จำนวนหน่วยกิต: 2 (2-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: โรคติดเชื้อที่พบบ่อยในเด็กและการดูแลรักษà
Course Description: Common infectious diseases in children and their management.