รหัสวิชา: 3700105
ชื่อย่อวิชา: FOOD SCI ART
ชื่อวิชา: อาหาร มิติแห่งศาสตร์และศิลป์ (FOOD : SCIENCE AND ART)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: เนื้อหาวิชาประกอบด้วยการศึกษาความรู้พื้นฐานของอาหารไทย อาหารฮาลาล อาหารโคเชอร์ อาหารเชิงวัฒนธรรมและความเชื่อทางศาสนา แนวทางในการออกแบบอาหาร ตลอดจนศิลปะในการตกแต่งอาหารและเครื่องดื่มต่าง ๆ มารยาทการเข้าสังคมและมารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก ความสัมพันธ์ของอาหารและโภชนาการต่อสุขภาพ ตลอดจนวิธีการบริโภคเพื่อให้มีสุขภาพดีและเพื่อป้องกันโรคต่าง ๆ อาทิเช่น โรคหัวใจ โรคอ้วน โรคมะเร็ง รวมถึงความรู้เรื่องอาหารที่เป็นสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ปัญหาและวิธีป้องกันอันตรายจากสารปนเปื้อนในอาหาร และการประเมินข้อมูลความรู้ในด้านอาหารและโภชนาการจากสื่อต่างๆ นอกจากนี้ยังเสนอมุมมองเรื่องอาหารในด้านธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน
Course Description: This course provides general knowledge of food and nutrition on human life, social and culture: various type of cultural and/or religion foods i.e. Thai cuisine, Halal and Kosher foods, etc.; Knowledge of food design and food styling, beverage, etiquette and westernized table manner are also included. The course also provides basic understanding of food and nutrition to maintain healthy living and to prevent nutrition-related diseases such as heart disease, obesity and certain type of cancer. Knowledge in herbal foods and dietary supplement, food safety issues, food and nutrition information through media are also discussed. In addition, food business in world trade and Asean Economic Community (AEC) is also introduced.