รหัสวิชา: 3700110
ชื่อย่อวิชา: GOOD HEALTH
ชื่อวิชา: สุขภาวะที่ดี (GOOD HEALTH)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: บทนำเกี่ยวกับการทำงานของระบบร่างกาย ความผิดปกติในการทำงานของระบบร่างกายอันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ การตรวจสุขภาพประจำปี การเตรียมตัวและขั้นตอนปฏิบัติในการตรวจสุขภาพในด้านต่างๆ ได้แก่ การตรวจร่างกายเบื้องต้น และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจวัดการทำงานของปอดและหัวใจ การตรวจมะเร็งและสารบ่งชี้มะเร็ง การตรวจสุขภาพสำหรับคู่บ่าวสาว การดูแลสุขภาพกายและจิตด้วยตนเอง การเตรียมตัวเพื่อการตรวจร่างกายด้วยเครื่องมือพิเศษ โรคภัยในเด็ก วัยรุ่น สตรี และผู้สูงวัย ข้อแนะนำในการปฏิบัติตนเมื่อตรวจพบความผิดปกติ และข้อควรปฏิบัติในการดูแลและป้องกันตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดปกติของการทำงานของระบบร่างกาย การเข้าร่วมกิจกรรมหรือการรณรงค์เพื่อสุขภาพและนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์
Course Description: Introduction to organ system functions, organ dysfunctions due to several factors; annual health check-up, preparations and process of health check-up including physical examination and laboratory examination; heart and lung examination, cancer examination and tumor marker detection, health tests for couples, self health care for body and mind; preparations for health check-up using special instruments; diseases in children, teenagers, women and elderly; health prevention for better organ system functions; participation and poster presentation the health care activity or campaign .