รหัสวิชา: 3700113
ชื่อย่อวิชา: BLOOD ESS LIFE
ชื่อวิชา: โลหิต: หยาดแห่งชีวิต (BLOOD: THE ESSENCE OF LIFE)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: ส่วนประกอบของเลือด หมู่เลือด การให้เลือด เลือดลูกเลือดแม่เข้ากันไม่ได้ เลือดจาง เลือดข้น โรคที่ติดต่อทางเลือด โรคธาลัสซีเมีย โรคเลือดออกง่ายหยุดยาก สาเหตุการเกิดมะเร็งเม็ดเลือดและโรคมะเร็งเม็ดเลือด
Course Description: Hemopoietic cells, blood and its components, blood groups, incompatability, anemia and erythrocytosis, blood cell abnormality, thalassemia, bleeding disorders, carcinogenesis and leukemias.