รหัสวิชา: 3705103
ชื่อย่อวิชา: PREP DIAG RAD PROC
ชื่อวิชา: การเตรียมตัวเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา (PREPARATION FOR DIAGNOSTIC RADIOLOGICAL PROCEDURES)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: การเตรียมตัวที่ถูกต้องทั้งก่อนและหลังการตรวจวินิจฉัยด้วยรังสี ซึ่งสอดคล้องกับขั้นตอน วิธีการ และเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา การใช้เทคนิคที่ต่างกันในแต่ละระบบของร่างกาย ความจำเป็นในการใช้สารทึบรังสีหรือสารกัมมันตรังสีเข้าสู่ร่างกายโดยการกิน การฉีด หรือการหายใจ ทั้งนี้เพื่อให้ได้ภาพถ่ายทางรังสีวิทยาที่มีคุณภาพดีในการตรวจวิฉิจฉัยโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ การหลีกเลี่ยงจากการใช้รังสีซ้ำโดยไม่จำเป็น อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้จากเทคนิคการตรวจวินิจฉัย ตลอดจนอันตรายและความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ
Course Description: Right preparation before and after diagnostic procedures by radiation which correspond with steps, methods and diagnostic devices in radiology; use of different techniques for each organic system in the human-body; necessity in administering of contrast media or radioisotope in the body by oral consumption, injection or inhalation so as to derive radiological images of good quality in efficient diagnosis; avoidance of unnecessary repetitions radiation; possiblity of side effects from diagnostic techniques, including the danger and risks resulting from not complaying to the advice.