รหัสวิชา: 3741101
ชื่อย่อวิชา: COMP HLTH SCI
ชื่อวิชา: คอมพิวเตอร์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ (COMPUTER FOR HEALTH SCIENCES)
จำนวนหน่วยกิต: 2 (1-3-2)nคำอธิบายรายวิชา: ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการต่างๆ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต การค้นคว้าข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต การจัดการเอกสารอ้างอิง ชีวสารสนเทศ การคำนวณทางวิทยาศาสตร์และสถิติ การประมวลผลและนำเสนอข้อมูลทางวิชาการ การทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การเขียนโฮมเพจและการนำเสนอโฮมเพจเข้าอินเทอร์เน็ต การเชื่อมต่อเครื่องมือวิทยาศาสตร์กับคอมพิวเตอร์ การประยุกต์คอมพิวเตอร์ทางเทคนิคการแพทย์ ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลและห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โปรแกรมประยุกต์ต่างๆ
Course Description: Fundamental knowledge of computer; operating systems; computer network; Internet; search for information through the Internet; reference management; bioinformatics; scientific calculation and statistics; academic data processing and presentation; compiling database in medical laboratory; home page writing and posting through the Internet; connection between scientific instruments and computer; computer applications in medical technology; Hospital Information System (HIS) and Laboratory Information System (LIS); application programs.