รหัสวิชา: 3742107
ชื่อย่อวิชา: LIFE KNOWLEDGE
ชื่อวิชา: ความรู้เพื่อชีวิต (Life knowledge)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: การประเมินและการจัดการอาการที่ผิดปกติของร่างกายหรือภาวะโรค ประเภทของการออกกำลังกาย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การกู้ชีวิตเบื้องต้น พัฒนาการการเคลื่อนไหวของมนุษย์ ท่าทางของมนุษย์ การยศาสตร์ การนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
Course Description: Assessment and management of symptoms and syndrome, Types of exercise, First aids, Cardiopulmonary resuscitation (CPR), Human movement development, Human posture, Ergonomics, and Application of health sciences education in activities daily life.