รหัสวิชา: 0201152
ชื่อย่อวิชา: PROD PROMOTION SCI
ชื่อวิชา: (Production Promotion Science)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: การศึกษาวิชาการเพิ่มผลผลิตโดยอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์หลายสาขาและเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยเน้นให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาในการเพิ่มผลผลิต และบทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ไข รวมทั้งผลการกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต่อเศรษฐกิจ และต่อโครงสร้างทางสังคม
Course Description: Methods of increasing production using different science disciplines and appropriate technology, with emphasis on the environment, economics and social structure.