รหัสวิชา: 2200330
ชื่อย่อวิชา: TIPITAKA/LIFE
ชื่อวิชา: พระไตรปิฎกกับวิถีชีวิต (TIPITAKA AND WAYS OF LIFE)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: ความสำคัญของพระไตรปิฎกที่มีต่อชีวิตและสังคม โดยเฉพาะในฐานะที่เป็นมรดกธรรมอันเป็นรากฐานแห่งสันติสุขของชีวิตและสังคมทุกกาลสมัย วัฒนธรรมพระไตรปิฎกในสังคมไทย พระไตรปิฎกกับการปฏิบัติในชีวิตและสังคมปัจจุบัน
Course Description: Significance of Tipitaka on life and society, especially as dhamma heritage, the basis for peacefulness in life and society at all times; Tipitaka culture in Thai society; Tipitaka and its practice in modern life and society