รหัสวิชา: 2200389
ชื่อย่อวิชา: ICONOGRAPHY
ชื่อวิชา: ประติมานวิทยา (ICONOGRAPHY)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: ตำนาน และคติความเชื่อในพระพุทธศาสนาและศาสนาฮินดูที่เกี่ยวข้องกับประติมานวิทยา ได้แก่ รูปเคารพ งานประติมากรรมเพื่อประดับตกแต่ง การวิเคราะห์และตีความ รวมทั้งรูปแบบการถ่ายทอดมโนทัศน์ทางศิลปวิทยาการผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ประติกรรม และสถาปัตยกรรมในสังคมไทย
Course Description: Legends and spiritual beliefs in Buddhism and Hinduism relating to iconography: sacred images, and decorative sculptures; analysis and interpretation of the meanings and ways of expressing intellectual concepts through the creation of paintings, sculptures and architectural works in Thai society.