รหัสวิชา: 2204180
ชื่อย่อวิชา: CIVILIZATION
ชื่อวิชา: อารยธรรม (CIVILIZATION)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: ศึกษาความเป็นมาและความเจริญของมนุษย์ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยโบราณ สมัยกลาง สมัยใหม่ จนถึงสมัยปัจจุบัน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองกับปัญญาความคิดและงานสร้างสรรค์ทางศิลปะในแต่ละสมัย สุนทรียภาพของงานที่สะท้อนความเจริญของมนุษย์ในแต่ละสมัย
Course Description: The origin and progress of mankind from the Prehistoric, the Ancients, thd Middle Ages, the Modern to the present; interaction in each period among social, economic and political conditions, wisdom and creative arts; aesthetic aspect of work reflecting the progress of man in each period.