รหัสวิชา: 2207363
ชื่อย่อวิชา: ETHICS
ชื่อวิชา: จริยศาสตร์ (ETHICS)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: ทฤษฎีทางจริยศาสตร์ที่สำคัญ และปัญหาจริยศาสตร์ปัจจุบัน ปัญหาการทำแท้ง ปัญหาสภาพแวดล้อม ปัญหาการลงโทษ
Course Description: Important ethical theories and contemporary moral issues: abortion, environmental crisis, punishment.