รหัสวิชา: 2207478
ชื่อย่อวิชา: SP TOP ETHICS
ชื่อวิชา: (SPECIAL TOPICS IN ETHICS)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: การศึกษาเฉพาะเรื่องในจริยศาสตร์
Course Description: Special Topics in Ethics