รหัสวิชา: 2210214
ชื่อย่อวิชา: LIT/ENVIRON
ชื่อวิชา: วรรณคดีกับสิ่งแวดล้อม (LITERATURE AND ENVIRONMENT)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: ธรรมชาติในฐานะแรงบันดาลใจให้เกิดวรรณคดี ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาการของทัศนะที่กวีมีต่อธรรมชาติ บทบาทของวรรณคดีในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Course Description: Nature as inspiration for literary creation; relationship between literature and environment; development of poets’ views of nature; roles of literature in preserving nature and environment.